Beadalong schedule

Thursday den 19 September 2019

Time NIO FYRA FEM SJU
   
09:00
 
Beadalong öppnar
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
Lunch
12:00
 
12:30
 
Samling
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
Middag
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
Samling
21:30
 
Kvällsfika

Friday den 20 September 2019

Time NIO FYRA FEM SJU Happening today
   
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
Lunch
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
Middag
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
Samling
21:30
 
Kvällsfika

Saturday den 21 September 2019

Time NIO FYRA FEM SJU
   
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
Lunch
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
Samling
17:30
 
Middag
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
Snittar och mingel

Sunday den 22 September 2019

Time NIO
   
11:00
 
Samling
11:30
 
12:00
 
Lunch
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
BEADALONG STÄNGER
17:30